Insurance Clerk

Insurance Clerk
Company:

Oos Vrystaat Kaap Bedryf Bpk / Operations Ltd - Ov


Insurance Clerk

Details of the offer

Kern doel van die pos:
Effektiewe hantering van alle administratiewe take met betrekking tot die Versekerings afdeling.
Vereistes:
Graad 12
FAIS Akkreditasie (NQF5 en RE) voltooi of in proses (sal tot voordeel strek)
Vorige ondervinding in ‘n versekerings omgewing voordelig
Geldige rybewys
Vaardighede
:
Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels
Rekenaarvaardig (MS Office)
Ondervinding in die bou van verhoudinge met kliente
Sterk syfervaardighede/Rekeningkundige agtergrond
Verantwoordelikhede:
Instandhouding van versekerings polisse
Uitvoer van administratiewe pligte
Hantering van eise
Main purpose of the position:
Effective handling of all administration with regards to the Insurance Department.
Requirements:
Grade 12
FAIS Accreditation (NQF5 & RE) completed or in progress ( will be an advantage)
Previous experience in an insurance environment advantageous
Valid drivers license
Skills
:
Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
Computer literate (MS Office);
Experience in building relationships with clients
Strong numerical skills/Accounting background or exposure
Responsibilities
:
Maintenance of insurance policies
Handling of insurance claims
Execution of administrative duties


Source: Careers24


Area:

  • Other Jobs / Other Jobs - Crafts

Requirements